ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities
Gewichtsconsulent:
Brigitte Lemmen, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelend als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent;
Client:de persoon die deelneemt aan de cursus en/of begeleid wordt middels Personal Coaching, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
Locatie: het adres van de locatie waar de gewichtsconsulent cursus en/of Personal Coaching geeft;
Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen.

Artikel 2: Algemeen
De gewichtsconsulent geeft cursus en/of Personal Coaching aan de cliënt op het als zodanig opgegeven adres van de locatie, tenzij onderling anders afgesproken. Bij wijziging van de locatie wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.


Artikel 3: Basis
Lessen/consulten zijn strikt persoonlijk en kunnen niet aan derden worden overgedragen.

Artikel 4: Verhindering
Betreft cursus
: indien de client verhinderd is voor een cursusles kan de client in overleg met de gewichtsconsulent een les inhalen op een andere locatie. De mogelijkheden staan vermeld op de website. De client heeft echter geen recht op het inhalen van de les.
Betreft Personal Coaching: indien de cliënt verhinderd is om op de afgesproken datum en tijdstip op het adres van de locatie aanwezig te zijn, dient hij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.


Artikel 5: Tariefstelling

Voor zowel de cursussen als Personal Coaching gelden de tarieven zoals vermeld op de website. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De gewichtsconsulent beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 6: Annulering
Na inschrijving (via de website, email, mondeling, telefonisch etc.) wordt voor annulering van de cursus € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 7: Intellectueel eigendom

De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 8: Betaling

De betaling dient door de client aan de gewichtsconsulent contant of per bank te geschieden. De betaling dient binnen 14 dagen te worden voldaan na bevestiging van inschrijving, in ieder geval voor aanvang van de cursus of eerste consult.
De client ontvangt een factuur voor de ziektekostenverzekeraar aan het einde van de cursus en voor Personal Coaching op aanvraag.
Voor vergoeding van kosten voor cursussen of Personal Coaching vanuit de ziektekostenverzekeraar dienen de polisvoorwaarden geraadpleegd te worden en/of contant opgenomen te worden met de zorgverzekeraar.                    
Consulten uit pakketten die na 1 jaar na betaling nog niet zijn afgenomen worden niet terugbetaald en komen te vervallen.
Restitutie van het cursusgeld of reeds betaalde consulten is niet mogelijk.


Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 11: Geschillen, toepasselijk recht en forumkeuze
Voor geschillen tussen gewichtsconsulent en de cliënt over de persoonlijke bejegening van de cliënt of de gevolgde procedure van behandeling wordt de klachtenregeling van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) gehanteerd.
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 12: Privacyverklaring
Er is een nieuwe privacyverklaring van kracht sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018. Deze is op de volgende pagina te vinden: https://brigittelemmen.nl/privacyverklaring

Artikel 13:

De volgende 2 sub-artikelen zijn direct van toepassing voor cursisten die zich inschrijven:
a. Door je in te schrijven voor een cursus of Personal Coaching van Fit & Slank ga je akkoord met het ontvangen van weekend e-mails die onderdeel zijn van het Fit & Slank product.
b. Door je in te schrijven geef je toestemming om de Fit & Slank nieuwsbrief te ontvangen. Deze nieuwsbrief kun je eenvoudig stoppen door je onderaan de nieuwsbrief uit te schrijven.            
brigitte.lemmen@fitenslank.nl